Re: Trả lời bác HA và PV


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 05, 2024 at 16:51:26:

In Reply to: Re: Trả lời bác HA và PV posted by tâm tịnh on June 05, 2024 at 15:59:32:

Nó nhịn làm ǵ bác biết không?

V́ nhịn lâu như vậy phải có lư do ǵ đó, chứ nếu chỉ cho general health th́ không cần phải nhịn lâu như vậy. Nếu ḿnh khoẻ mạnh b́nh thường, chỉ muốn lâu lâu "clean up", th́ người ta nói mỗi năm nhịn ăn chừng 1 tuần là đủ. Đây cũng là cách pḥng ngừa ung thư được nói tới trong cuốn sách này:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118310311.fmatter

(Cái link này chỉ trích dẫn phần mục lục chứ không có cả cuốn. Cuốn này dày tới tận 4 trăm trang)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)