Re: Nghiên cứu


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 06, 2024 at 11:39:52:

In Reply to: Nghiên cứu posted by Gọn on June 06, 2024 at 11:32:24:

Tôi thắc mắc lúc đi một đoàn như vậy ngoài trời đi đại tiện ở đâu? Chỉ hỏi vu vơ thôi không có ư ǵ khác


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)