Re: Tâm Sự Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 06, 2024 at 16:30:55:

In Reply to: Re: Tâm Sự Vu Vơ posted by Lz on June 06, 2024 at 16:24:21:

Anh nói rất đúng, nhiều tiệm Neo không hiểu nhiều về luật pháp, nói tiếng anh không giỏi, nên hay bị bắt nạt , 2 hôm nay không thấy bà ấy gọi, nhưng hôm nay theo xe , không biết có ư đồ ǵ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)