Re: Nhờ gip lm bi gim


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 06, 2024 at 16:33:50:

In Reply to: Re: Nhờ gip lm bi gim posted by Test on June 05, 2024 at 18:25:04:

Khng hiểu bc muốn mọi người gip ci g?

Post trn ni tm từ giống như flavor, đọc xong ti thấy khng muốn tm lắm v flavor = "ph ly vờ" l cch đọc tiếng Anh bồi, v nghĩa, chỉ mấy người m tiếng Anh (nhưng lại thch ra vẻ) ở VN mới dng. Bc khng phải ở VN khng biết sao lại thch ni như vậy

Sang tới post ny th chẳng hiểu c dnh dng g đến post trn. Bc lại hỏi "hy lm r tm l ..." th khng biết bc muốn hỏi g. Về reticular activating system th bc biết nhiều hơn tất cả mọi người ở đy, bc ko biết th ai biết?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)