Re: Lỡ mà tháng sau job lại tăng lên 300k


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z :-))) (172..52.34) on June 07, 2024 at 08:47:35:

In Reply to: Re: Lỡ mà tháng sau job lại tăng lên 300k posted by Gọn on June 07, 2024 at 08:05:56:

Trịnh công Sơn đă hỏi:

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng (chắt) về đău ?

sóng chắt mà phá bỉnh th́ nhớ lời TCS khuyên:

Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

hihihi Đang lẩm nhẩm đọc bài hát "Sóng về đâu" thôi!!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)