Re: sư MT "lm việc / uống tr" với cng an v lấy dấu tay của sư MT @ 0:31-0:45


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on June 07, 2024 at 14:59:38:

In Reply to: Re: sư MT "lm việc / uống tr" với cng an v lấy dấu tay của sư MT @ 0:31-0:45 posted by pht 5:30 tới pht 5:45 on June 07, 2024 at 14:19:35:

Bc KT hay ai đ v sẽ c định về VN đi hnh hương, xin nhớ giữ lại passport, VISA, giấy tờ ty thn, thẻ nhựa credit card, tiền mặt, tiền số (Digital money) chứ chớ c x hay đốt nh
Cn vụ lụm vải cũ đ vứt đi để may o th ok con b, đi chn trần cũng liệu cơm gắp mắm nhe <3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)