Re: Video này bảo đảm VS yêu thích vàn nghe say đắm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 07, 2024 at 16:45:58:

In Reply to: Re: Video này bảo đảm VS yêu thích vàn nghe say đắm posted by Lz on June 07, 2024 at 16:17:12:

Vâng,
Nhưng bác nghe có công nhận là sư nói hay như con quay không ?
H́h́h́


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)