Re: Tin vui cho bác đây rồi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 07, 2024 at 19:20:48:

In Reply to: Re: Tin vui cho bác đây rồi posted by KT on June 07, 2024 at 18:19:28:

Sao mà bác lại tự ti như thế ??
Bác có quyền tự đốt đuốc mà đi cũng ok
Thí dụ là bác may 3 y, kiếm 1 lơi cơm điện
rồi bác đại diện cho dân cư tại Oregon để khởi động đi bộ khất thực y như pháp môn khổ hạnh (13 hạnh th́ bác chọn lấy vài hạnh cũng ok)
1) Bác nguyện giữ 5 giới
2) Bác từ từ tự lụm vải rồi giặt và may thành 3 y
3) Bác đi khất thực và ăn 1 bữa trước giờ Ngọ

Bắt đầu như vậy là ok rồi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)