Ngôn ngữ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Vô hường (136..12.9) on June 08, 2024 at 16:12:16:

Gần đây bàn tay trái of gọn không c̣n cảm giác nhiều như xưa ở ngón tay trỏ cho nên th́ thoảng đánh máy bị hụt
thí dụ th́ thành ra hí dụ, thành ra thành hành ra
dễ thương thành dễ hương
Rồi gọn theo dơi sư Minh Tuệ trên các kênh youtube th́ thấy sự hụt đánh máy của gọn lại là 1 trào lưu của "hay đổi" ở quê nhà chúng ta

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)