Vu Vơ Heroes


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 08, 2024 at 17:05:11:

Heroes là những người làm được việc mà người thường không làm được ./.
Thầy Minh Tuệ là một Hero trong ḷng tôi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)