Re: Bác KT xem


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 09, 2024 at 17:19:28:

In Reply to: Bác KT xem posted by để mở mang thêm on June 09, 2024 at 16:55:27:

Hiện giờ tôi nghĩ, những tu sĩ khác mà có ư kiến ư c̣ về Thầy MT là họ c̣n động tâm, hổm nay tôi coi hết 5 vị nói về Thầy MT, tôi cảm nhận họ c̣n sân si, ham danh vọng quá, tôi giờ không nghe lời b́nh luận qua các “Sư” ấy nữa, cái tôi ước muốn bây giờ là Thầy MT ra sảo và từ đây về sao làm sao tu ?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)