Re: A Powerful message khi một người giữ giới


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 11, 2024 at 15:08:18:

In Reply to: A Powerful message khi một người giữ giới posted by KT on June 11, 2024 at 13:34:53:

Giới hạnh là bước dẫn đầu
nếu không giữ giới th́ đâu có ǵ

V́ sư giữ giới nghiêm minh khó người b́ kịp
sư giữ đủ 13 hạnh đầu đà nhé, sư thà chết th́ thôi chứ không vi phạm hạnh do chính sư đă phát nguyện và đó là kết quả của giữ giới hạnh có kết quả qua lời sư giảng pháp nghe đơn giản nhưng rất hợp lẽ Đạo => Định và Tuệ đă là quả

Giới Định Huệ là vậy đấy bác


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)