Re: A Powerful message khi một người giữ giới


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Đoán tương lai (136..12.9) on June 11, 2024 at 17:14:19:

In Reply to: A Powerful message khi một người giữ giới posted by KT on June 11, 2024 at 13:34:53:


Có 1 ngày nào đó, gọn sẽ nhắn bác KT xem vi deo này, có lẽ bác sẽ không thèm trả lời!
Rồi năm tháng trôi qua, Vô Minh trở thành big hit với hàng vạn người hâm mộ và khâm phục!
Lúc đó bác KT sẽ bảo là bác cần thời gian để t́m hiểu Vô Minh!
Rồi chính quyền bắt Vô Minh về quê ẩn tu th́ bác KT sẽ nói trong VS như sau:
Tôn giả Vô Minh chỉ muốn hiến nội tạng cho ai đó, ngủ vĩ hè thôi mà làm biết bao nhiêu con tim rúng động, hàng vạn người ái mộ và khâm phục . Chỉ là muốn hiến nội tạng thôi mà mạnh mẽ khiếp như vậy!

HAHAHAHAFollow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)