Các bác VS


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Thử thách (136..12.9) on June 11, 2024 at 18:09:28:

Hôm nào phái đoàn VS
dẫn nhau về VN rồi cạo đầu đi dép lào quấn tam y đi vào khu dân tộc (mua sẵn chở đến đầu ngơ) phát cho họ vé đi lănh gạo ngoài đầu ngơ,
dặn dân nấu cơm, sau đó ôm bát mica đi vào trở lại khất thực
hehehe
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)