Re: Xanh - Suprised!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 12, 2024 at 08:13:39:

In Reply to: Re: Xanh - Suprised! posted by Z :-))) on June 12, 2024 at 07:02:29:

Nhờ average mà hiện tại gọn đă có được 1 ổ bánh ḿ không, sẽ bán 1/3 số shares nếu FED mà có plan giảm rate là không bán nữa

:))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)