Lỗi buồn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by kh li ! (136..12.9) on June 12, 2024 at 09:59:55:

Kể từ VS cấm đổi lm
ci lch Ph Vn bị chết tn
dẫu cho c đổi sang thnh "gọn"
dở hay hay dở chẳng ai thm

cứ thế dn cư nơi Vietscape
khng gọi tn no khc dm em
cứ mi "PV" m họ gọi
th đừng mong họ tha thứ em

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)