Re: Kỳ Qu Cc Bạn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hehehehe (136..12.9) on June 12, 2024 at 12:19:16:

In Reply to: Re: Kỳ Qu Cc Bạn posted by KT on June 12, 2024 at 11:53:40:

Xưa dng tiền tặng chư tăng
tỏ lng knh ngưỡng ai bằng bc đu!?
V thường l ca;i nhiệm mầu
nay khng knh nữa, cng vo c đ (độ)

Bnh cũ riệu mới

Hehehehe
j/kFollow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)