Re: Kỳ Quá Các Bạn À


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 12, 2024 at 12:28:26:

In Reply to: Re: Kỳ Quá Các Bạn À posted by hehehehe on June 12, 2024 at 12:16:06:

Bởi vậy, tâm tôi chào động, sau khi đọc tin của Thầy MT và một vị Sư khác cho rằng Thầy MT là “thằng ba trợn” và vài Sư khác lợi dụng sự tính ngưỡng của dao giao, mà gây ra không biết bao nhiêu điều tác tệ, thật sự cho tôi thấy trong hàng ngũ Phật Giáo có nhiều Sư hổ mang nên cái suy nghĩ của tôi chào động


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)