Không phải dễ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Tin lóng hổi (136..12.9) on June 13, 2024 at 11:26:18:

Đầu tṛn là việc dễ dàng
áo vuông may dễ nhưng chàng khó đăp (đắp y)
nhất là y hạ mà chàng như tôi muốn đắp th́ khó lắm v́ ṿng 2 to hơn ṿng hông!
Cần giữ eo cho nhỏ lại chứ quấn y lơ tơ mơ đi vu vơ là y tuột như chơi!

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)