Re: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z?? (172..52.100) on June 13, 2024 at 16:18:07:

In Reply to: Trả lại yên bằng cho cư sĩ KT posted by HAHAHAHA on June 13, 2024 at 13:24:52:

ZTui cũng kha khá tiếng Việt, nhưng đọc tiếng "yên bằng" th́ tui chịu thua không hiểu nghĩ là ǵ ? Google th́ YB là tên 1 tỉnh gần biên giới với tầu ... hihihi

yên bằng = yên ổn, bằng "phẳng" ???

hay là bác ám chỉ "yên ắng"

(Nghĩa của từ Yên ắng - Từ điển Việt - Tratu.vn
yên lặng hoàn toàn, không một chút ồn ào, xáo động. đêm khuya yên ắng: chiến trường yên ắng, không một tiếng súng: Đồng nghĩa: ắng lặng, êm ắng, im ắng.
hihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)