Re: Thầy MT lại một lần nữa mất tích


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 14, 2024 at 11:01:09:

In Reply to: Thầy MT lại một lần nữa mất tích posted by KT on June 14, 2024 at 10:38:58:

Trước khi đi phải xin VISA và làm Pasassport qua Cambidoa, Tha;i Lang, Burma (Miến Điện( hud ...ai làm cho Thầy MT ..cư sĩ xu_' Hoa Hồng huh ?( Tuối trẻ thắc mạcxin cư sĩ cho biết ...Cảm ơn đă lắng ghe :) hihi j/k


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)