Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 14, 2024 at 11:32:05:

Con người thường chỉ thấy ci hạnh phc trước mặt m khng thấy ci hạnh phc đời đời, họ an bnh thấy ngon, đi chơi thấy vui, c tiền cho đ l hạnh phc, nhưng họ khng thấy được ci sau đ, c người cho rằng chết l cắt cụp, l đứt bng, l bẳng tng l hết, nhưng thật sự sau ci chết linh hồn vẫn tiếp tục, trong kinh, Phật c ni r, ai gieo g sẽ gặt quả nấy, luật php rất phn minh, cho nn sống ở đời phải rng tu tập đừng theo gt chn của KT sẽ hỏng bt, . Rng m giữ giới


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)