Hôm Nay


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 14, 2024 at 11:44:55:

Trời Oregon đẹp lắm, nhưng ḷng tôi thấy buồn buồn, v́ chỉ có 5 giới thôi mà tôi không làm được ☹️☹️☹️🙏


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)