Re: NVDA & market


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :)+ (99..201.63) on June 14, 2024 at 11:56:11:

In Reply to: Re: NVDA & market posted by :) on June 14, 2024 at 11:04:41:

Cá Mập cứ loanh quanh RSI của Em tiNa 40.1x to 4x..xx..chắc c̣n dụ bà con trader mua FOMO rồi cho xuống dưới 40 ...canh me 2 tuần nay RSI chưa chịu vào dưới 40 ...hihi.Như CNTX nói chơi stocks không dễ a9n ...:) ngắm tưới hoa thấyy dễ hơn chới stocks :) j/k


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)