Mong Được Tha Thứ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 14, 2024 at 12:32:26:

Tôi đă vi phạm tất cả các giới do nhà Phật đặt ra, giờ mong ngài Địa Tạng Vương cứu rổi …..
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)