Re: Cư sỉ KT à ơi!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 15, 2024 at 10:04:59:

In Reply to: Re: Cư sỉ KT à ơi! posted by Ổn Áp on June 15, 2024 at 09:21:40:

Hihihihihi,
Để nói thee Chút về ngài MT, nghe Thầy kể có lần Thầy bị sét đánh hồn ĺa khỏi xác, Thầy thấy xác ḿnh được người ta khiêng đi, .Tôi nghĩ Anh Tú đă chết từ dó rồi, hiện giờ là một đấng tối cao nào đó, .Sự xuất hiện của ngài MT đă khơi lại biết bao nhiêu con tim, thay đổi cái nh́n về Phật Giáo nói riêng, và đánh thức các nhà tu, chân tu , tỳ kheo, kể cả những “thợ tu” và có thay đổi chính bản thân tôi nữa


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)