Re: Lại thm 1 anh hng cho


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Vng (136..12.9) on June 16, 2024 at 20:49:07:

In Reply to: Re: Lại thm 1 anh hng cho posted by tm tịnh on June 16, 2024 at 20:16:24:

Cũng như vậy, ngay nước Nam ta cũng đ từng c cc sư tu theo hạnh Đầu Đ
Điển hnh như l sư Vin Chiếu, Tổ Minh Đăng Quang, v trong thời nh Trần chng ta cũng c vị minh qun Trần Nhn Tng cũng tu theo hạnh Đầu Đ! Qu Hương chng ta cũng do đ c những vị Sa Mn lỗi lạc v chứng đắc cho nn ni rừng VN vẫn c nhiều vị tu hạnh Đầu Đ đ v đang ẩn tu, đang du hnh nhưng chng ta khng để đến đ thi!Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)