Re: Made in Vietnam


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 17, 2024 at 11:29:37:

In Reply to: Re: Made in Vietnam posted by Hải u ? on June 17, 2024 at 10:37:27:

Hi CNTX,
Đi tu ngắm người đẹp ..tu ""Đối diện v tm" huh ..Oops đối cảnh v tm huh ..hihi :)

Người hng CNTX v cư sĩ Xứ Hoa Hồng chắc thuộc nằm lng Tứ Diệu Đế v Bt Chnh Đạo rồi huh.v mấy chiu V thượng thừa cao siu ữa huh :) hihi j/k


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)