Re: Made in Vietnam


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Không ổn (136..12.9) on June 17, 2024 at 12:24:22:

In Reply to: Made in Vietnam posted by KT on June 17, 2024 at 10:29:30:

Sư bây giờ không c̣n thuộc về VN nữa, sư là của quốc tế rồi nhe bác!

Lại kinh doanh buôn thần bán thánh hở bác ??Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)