Re: Điều g phải đến sẽ đến


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Bnh gồ (136..12.9) on June 18, 2024 at 05:32:17:

In Reply to: Re: Điều g phải đến sẽ đến posted by CP on June 17, 2024 at 18:21:15:

Thank you bc CP đ chứng minh lời ni of "bnh gồ" khng phải l hư dối hehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)