Re: RSI ~80


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (12..38.90) on June 18, 2024 at 11:07:51:

In Reply to: Re: RSI ~80 posted by Z on June 18, 2024 at 10:35:34:

Nếu PoP c̣n đi làm th́ ngày mai được nghỉ lễ Juneteeth ăn lương . DCZ nói TTCK ngày mai đóng, :) vộo Google ngày mai là ngày gi mà TTCK đóng cựa hihi Ngày lễ Juneteeth mới có mấy năm nay :) ..Hy vọng trong tương lai, mỗi tháng có 1 ngày lễ nghỉ (Federal Holidays cho ông da vàng(gốc Á Châu) , gốc spanish. gốc trung đông etc..hihi j/k :)

Closed
According to 4 sources
United States stock markets will be closed on Wednesday, June 19 in observance of Juneteenth. The Nasdaq and New York Stock Exchange will be closed Wednesday and reopen Thursday, June 20. The U.S. bond market will also be closed on June 19, according to the Securities Industry and Financial Markets Association.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)