Cơn bo Alberto đầu tin của ma bo 2024 ở Vịnh Mễ Ty Cơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by CP (172..52.100) on June 19, 2024 at 11:59:05:

Bo đi ngang Gulf of Mexico qua Mễ, Houston chỉ bị mưa v gi CP nghĩ đến 1 bi ht "Cơn Bo Nghing đm" thơ của Tế Hanh v ns Thanh Tng phổ nhạc

Nh thơ TH v ns TT đ về với ct bụi, nhưng bi ht th cn lại mang 1 nỗi buồn xa cch!

Mời cac bạn cng nghe:

Cơn Bo Nghing Đm
Thơ Tế Hanh/Nhạc Thanh Tng
cs : L Ct Trọng L -


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)