Re: Good news from Katy, TX


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 21, 2024 at 04:56:38:

In Reply to: Good news from Katy, TX posted by Lz on June 20, 2024 at 16:32:17:

Tôi, người sáng lập ra môn phái "vơ chữ" mà c̣n chưa ngỏ ư mời bác Z tập vơ chữ nhưng có lẽ sẽ mời bác Z và cả bác Lz tập học đi bách bộ ngày vài km th́ tốt đẹp rồi
:)))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)