câu chuyện về "cá vui" ::::: Trang tử cùng Huệ Tử


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z :-))) (172..52.100) on June 21, 2024 at 12:11:45:

Trang tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào. Trang tử nói: "Đàn cá xanh bơi lội thung dung. Cá vui đó."
Huệ Tử nói: "Ông không phải là cá, sao biết cá vui?"
Trang Tử nói: "Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết?"
Huệ Tử nói: "Tôi không phải là ông, nên không thể biết được ông, c̣n ông không phải là cá, ông cũng hẳn không sao biết được cái vui của cá!"
Trang Tử nói: "Xin hăy xét lại câu hỏi đầu. Ông đă hỏi tôi là làm sao biết được cá vui? Đă biết là tôi biết, ông mới có hỏi "làm sao mà biết"... Th́ đây, làm thế này: Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết được."
Lạc Ngư, từ 𝐍𝐚𝐦 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐡 của 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢̛̉
của dịch giả 𝑇ℎ𝑢 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐷𝑢𝑦 𝐶𝑎̂̀𝑛
oOo
chụp nhanh hồ cá dọc đường leo lên đỉnh Misen, đảo Miyajima
(cao 535m/1755ft - 8Km/5miles, mức thử thách: khó)

npn - 2024 FaceBook
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)