Re: TTCK - :)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 21, 2024 at 16:17:18:

In Reply to: TTCK - :) posted by Youtube on June 21, 2024 at 15:51:19:

:) chưa dám chơi stocks :) đang nghiên cứu học hỏi

"Đầu tư là tṛ chơi tâm lư hơn là tṛ chơi tư duy" ...Nghe video trên :) ..hihi
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)