g cửa(, v) quay


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by CP ... thơ con cc! (172..52.100) on June 21, 2024 at 22:54:47:


image from internet


g cửa(, v) quay

hong hn g cửa đm
trăng giữa chiều nắng tắt
gọi ngy tn
quay vng nhật / nguyệt

người nằm xuống g cửa tử sinh
c quay nhn kiếp trước
hay ngước nhn kiếp sau

anh /g cửa tim em/
ha thn
c
lặn/ lội suốt sng đời
vng tay em biển mặn
quay quanh cuộc tnh

quay

Phạm Chung
6/21/2013 - 6/21/2024
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)