Re: TTCK - :)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 22, 2024 at 18:20:51:

In Reply to: TTCK - :) posted by Youtube on June 21, 2024 at 15:51:19:

Ủa hôm bữa giờ thấy bác nói chuyện stocks nhiều, tưởng bác đă có mua rồi chứ?
OK chừng nào bác mua ǵ th́ nói tôi bắt chước :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)