Re: Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by mahalo (99..201.63) on June 22, 2024 at 18:21:33:

In Reply to: Re: Lan nở quanh năm posted by DG on June 22, 2024 at 14:12:49:

welcome back to chợ VS ..chắc ng+ời đẹp nhớ cư sĩ VS nn về chit chat cho cư sĩ tu 1mnh với nồi cơm điện huh hih j/k just ghẹ Người đẹp o Lam Chiều v cư sĩ Xứ Hoa Hồng cht cho vui :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)