Re: Lan nở quanh năm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 22, 2024 at 18:28:41:

In Reply to: Re: Lan nở quanh năm posted by DG on June 22, 2024 at 14:13:59:

you phải từ 120 lbs trở ln trng mới healthy chút xíu
Nhà tui ḿy ng lớn bự, cao, toàn 150 lbs trở ln, nn hm đám ba tui, ḿy bạn chị tui hỏi ḅ ở nhà giành ăn với tui sao mà tui khg gíng ng trg nhà. Thịt tui cũng wonder hoài sao tui khg cao bự gíng ACE, khg bít có là con lụm v̀ khg nữa :D
ba tui thì tới 200 lbs là ít

ax tui nói tui mà cao to thì ảnh khg rớ tới, ảnh kỵ vợ cao to hơn ch̀ng, nhà tui ḿy bà kia toàn có ch̀ng toàn th́p hơn vợ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)