Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 23, 2024 at 19:21:56:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 19:14:25:

mí kỳ truóc tui bị cắn sau khi ra làm vườn after 8:30 PM nên khong để ư, cứ tuỏng ra vườn bị cắn ... hắn khong ngủ trên giường nên khong bị cắn ... chổ chăn gối sạch tui để nó làm ổ ở đó nên tui khong để ư v́ 1-2 tháng tui mới giặt ra giường


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)