Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG+ (67..177.2) on June 24, 2024 at 10:16:25:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 21:08:15:

tối hôm qua tới giờ cứ có feeling bị con ǵ cắn sau khi clean up sạch sẽ nguyên cái nhà .... sáng nay truóc khi đi làm hắn c̣n check trên giường coi có c̣n bed bugs không hihihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)