Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 25, 2024 at 13:49:46:

In Reply to: Re: phim thái lan: sát thủ đào hoa posted by tinh on June 25, 2024 at 13:41:21:

ban ngày có nghiến răng, ban đêm ngủ nên không biết, nhóc nhà tui niềng răng nên phải đeo 2 cái nightguard trên và duói để giử răng không bị xê dịch ... c̣n ḿnh th́ chỉ cần đeo 1 cái


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)