Re: Long na?o


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 26, 2024 at 08:45:02:

In Reply to: Re: Long na?o posted by DG on June 25, 2024 at 22:38:54:

thì tại you khg có coi những mục v̀ mẹo vặt update nhìu thứ trg báo online, thời bủi ngày càng văn minh tín ḅ chứ đu phải stay hoài ở th́ kỹ 19, 20 ...

you toàn coi 3 cái đ̀ tào lao v ích là chính nn đ̀u óc you khg có mở mang hihihiii

tui th́y đa ś con ng là th́, ngay cả những ng chơi facebook họ cũng chỉ bít vài chuỵn chit chat hay post hình, còn hỏi họ vài thứ technical hơn, su sắc hơn, hữu ích hơn thì họ chả bít gì :D


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)