Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 26, 2024 at 12:32:53:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by Lz on June 26, 2024 at 11:12:45:

Thanks người sâu sắc, not xâu sắc nhen ông 😬

bạn kia ở VN lâu lắm rồi đă tặng tui tấm này, mới chụp lại để post ở đây, chứ hồi đó cũng đă chụp và đă post vô đây 😬

đợi tui lấy link


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)