Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Bác ni (136..12.9) on June 26, 2024 at 13:34:09:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by Lz on June 26, 2024 at 11:12:45:


gần đây bác ít đi rông chợ này,
Bác ni bác có khoẻ không ?

2 câu bát lục đượm đầy t́nh hữu nghị bạn dzà nơi chùa BĐ này

hehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)