Re: ====> Cư Sĩ XHH


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by aikhanh (172..52.100) on June 26, 2024 at 19:31:15:

In Reply to: Re: ====> Cư Sĩ XHH posted by KT on June 26, 2024 at 19:10:09:

Cám ơn KT. ak vẫn vui vẻ khoẻ mạnh. Thích vườn tược & cây cảnh, bonsai, sưu tầm sứ Thái Lan đủ mầu etc... Tất cả con cháu có đời sống thuận thảo vui vẻ, không c̣n mong muốn ǵ hơn :):) Houston rất dễ thương!!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)