Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 26, 2024 at 23:05:22:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by tinh on June 26, 2024 at 19:02:58:

cousin này con trai, nó lớn hơn tui gần 10 tuổi, nó và vợ nó gặp tui last year vài lần và this year , nói: lúc nào gặp cũng thấy tui cười và vui vẻ ... life is too short nên sống vui vẻ mỗi ngày ... bên mẹ tui có 2 ng` cô (c̣n sống) ở gần, dạo này tui hay đi tụ họp với em họ nên gặp tụi nó, nói chuyện vui vẻ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)