Re: Tinh ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 18:48:16:

In Reply to: Re: Tinh ơi posted by TLN on Jan 09, 2019 at 18:36:54:

nhn thấy trẻ, em đon chu lớn nhất trong nh của chị :)

em chấm con b đ, cao nhất, xinh

chu chị chịu học tiếng việt , nho'c em no'i: ho.c tie^'ng vie^.t con dda^u co' sa`i nhu*ng nhc v high school fải lấy lớp foreign language nn em bảo nhc học tiếng việt v nhờ em chỉ cho nhc . nhc đuọc điểm cao trong lớp .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]