Re: ====> Cư Sĩ XHH


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 26, 2024 at 23:10:37:

In Reply to: Re: ====> Cư Sĩ XHH posted by aikhanh on June 26, 2024 at 19:04:03:

Hi chị AK ...:) cũng thấy đẹp liềnmang về VS, nhưng theo anh CP ni sai về đời sống tu khẩu đầu đ :) khố tu hihi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)