Re: ====> Cư Sĩ XHH


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Xâm Tham (136..12.9) on June 27, 2024 at 04:23:08:

In Reply to: Re: ====> Cư Sĩ XHH posted by CP thêm !!!!! on June 26, 2024 at 19:39:30:

Bác Z hoan hỉ,
Sometime ngài MT cũng phá lẻ đi thuyền khi qua những vùng ngăn sông cách biển,

Hơn nữa, tuy ngài không thắp nhang nhưng hương Giới hương Định của ngài đă thơm lừng cả ngũ châu tứ bể rồi!
Therefore, khi thi hành hạnh đầu đa tuy sống trong rừng, ở dưới gốc cây, ở ngoài trời, ở nghĩa địa nhưng khi ngài đi vào trạng thái "Định" th́ ngài luôn ngồi toà sen ấy chứ

And soon, hương Tri Kiến, hương Tuệ of ngài MT sẽ lan tỏa vào Tam Thiên Đại Thiên thế giới dzuông

hehehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)